Imunologia

CHAGAS – HAI, DENGUE -NSI, HCV – EIC, SÍFILIS -VDRL, DENGUE – EIC (lgG/lgM),
HBsAg – EIC, HIV – EIC

Descrição

CHAGAS – HAI, DENGUE -NSI, HCV – EIC, SÍFILIS -VDRL, DENGUE – EIC (lgG/lgM),
HBsAg – EIC, HIV – EIC

Informação adicional

Marca

Gold Analisa